Varhaiskasvatuksen opettajapäivät

Ohjelma

Lataa Varhaiskasvatuksen opettajapäivien ohjelma PDF-muodossa tästä.

Opettajapäivien ohjelma on julkaistu myös VOL-lehdessä 1/2024.

Kaisu Peltopera

Kaisu Peltoperä, tutkijatohtori, Jyväskylän yliopisto

Kaisu Peltoperä hakeutui opiskelemaan varhaiskasvatuksen opettajaksi rakkaudesta lapsiin ja halusta vaikuttaa omalta osaltaan lasten ja siten koko yhteiskunnan tulevaisuuteen. Häntä kiehtoo paitsi varhaiskasvatuksen ammattilaisten osaamisen kehittäminen, myös työhyvinvoinnin, työssä jaksamisen ja työstä innostumisen näkökulmat. Tämänhetkisessä tutkimustyössään Peltoperä tarkastelee varhaiskasvatuksen työntekijöiden ammatillista toimijuutta eli mahdollisuuksia vaikuttaa omaan työhönsä sekä kehittää omaa työtään yhdessä toisten kanssa moniammatillisissa tiimeissä. Kaisua kiinnostaa myös eri ammattiryhmien työnkuvien tarkentaminen ja jokaisen ammattilaisen identiteetin vahvistaminen sekä varhaiskasvatustyön arvopohja. Lisäksi häntä pohdituttaa minkälaisia ammattilaisia lapset haluavat ja tarvitsevat ympärilleen kasvunsa, kehittymisensä ja oppimisensa tueksi, jotta lasten elämä olisi hyvää nyt ja tulevaisuudessa. Peltoperä väitteli varhaiskasvatuksen vuorohoidon teemoista vuonna 2021 ja työskentelee tutkijatohtorina Jyväskylän yliopiston kasvatustieteiden laitoksella. Tutkimustyön lisäksi hän vie tutkittua tietoa käytäntöön varhaiskasvatuksen opettajankoulutuksessa sekä täydennyskoulutuksissa, joissa hän tapaa kehittämismyönteisiä ja työstään lumoutuvia varhaiskasvatuksen ammattilaisia, joilta oppii aina uutta.

Timo Maki

Timo Mäki, erityisasiantuntija, varhaiskasvatuksen työmarkkinaedunvalvonta, Opetusalan ammattijärjestö OAJ

Timo Mäen tehtävä Opetusalan Ammattijärjestö OAJ:ssä on työmarkkinaedunvalvonta opetusalana varhaiskasvatus ja esiopetus. Hän on toiminut tehtävässä vuodesta 2007. Sitä ennen hän työskenteli Helsingin kaupungilla vuodesta 1984 muun muassa aluepäällikkönä, päiväkodin johtajana ja lastentarhanopettajana sekä päätoimisena pääluottamusmiehenä. Timo Mäki jää eläkkeelle 1.4.2024. alkaen.

Satu Valkonen

Satu Valkonen, yliopistolehtori, Helsingin yliopisto

Satu Valkonen työskentelee Helsingin yliopissa yliopistonlehtorina varhaiskasvatuksen opintosuunnassa. Hän on koulutukseltaan lastentarhanopettaja (LTO, KM) ja sosiaalipsykologi (YTT). Hänellä on dosentuuri Itä-Suomen yliopistossa.

Valkosen tutkimus käsittelee varhaiskasvatusta sekä varhaiskasvatuksen koulutusta ja varhaiskasvatustyötä. Hän tarkastelee kasvatuksen, koulutuksen ja työn tematiikkaa sosiaalisena ja kulttuurisena ilmiönä pyrkien selvittämään varhaiskasvatukselle rakentuvia merkityksiä yhteiskunnassa. Keskeisinä kiinnostuksen kohteina on varhaiskasvatuksen markkinoituminen, jossa huomio suunnataan sekä varhaiskasvatuspalveluiden yksityistymiseen että varhaiskasvatuksen pedagogiikan kaupallistumiseen, lisäksi Valkosen tutkimuksen tarkastelee koulutuksen yhteyksiä markkinoihin. Tällä hetkellä hänen tutkimuksensa keskittyy varhaiskasvatustyön ja opettajuuden tematiikkaan. Tutkimuksen keskiössä ovat työelämän tehostaminen ja työn kiinnittyminen varhaiskasvatuksen ammattilaisten persoonaan, ruumillisuuteen ja tunteisiin. Valkosen tutkimus liittyy myös kestävään kehitykseen etenkin sosiaalisen kestävyyden näkökulmasta sekä mediakasvatukseen, monilukutaitoon ja sosiaalisen vuorovaikutuksen tarkasteluun digitaalisessa ajassa.

Valkonen pyrkii niin tutkimus- kuin opetustyössään edistämään ymmärrystä sosiaalisesta oikeudenmukaisuudesta, yhdenvertaisuudesta ja tasa-arvosta. Hän on aktiivisesti mukana kasvatuksen ja koulutuksen asiantuntijaverkostoissa. Tällä hetkellä hän pyrkii tutkimustyöllään tekemään näkyväksi lapsen oikeudellista asemaa varhaiskasvatuksessa.

Nina Sajaniemi, professori, Itä-Suomen yliopisto

Kirsi Alila, opetusneuvos, opetus- ja kulttuuriministeriö

Kirsi Alila työskenlee opetusneuvoksena opetus- ja kulttuuriministeriössä Varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja vapaan sivistystyön osastolla. Ministeriössä hänen vastuullaan on varhaiskasvatuksen kansallisia ja kansainvälisiä strategisia tehtäviä. Koulutukseltaan hän on varhaiskasvatuksen opettaja ja kasvatustieteen tohtori. Hän tekee ministeriötyön ohella myös tutkimusta ja keskeisiä tutkimusalueita ovat varhaiskasvatuksen laatu ja ohjausjärjestelmä, pedagogiikka ja johtaminen. Hän on varhaiskasvatus- ja koulutuspolitiikan dosentti Itä-Suomen yliopistosta.

Noora Heiskanen

Noora Heiskanen, yliopistotutkija, erityispedagogiikka, Itä-Suomen yliopisto

Noora Heiskanen (KT, VEO) toimii erityispedagogiikan, erityisesti varhaiskasvatuksen yliopistotutkijana Itä-Suomen yliopistolla. Heiskanen on tutkinut lapsen tukea koskevaa päätöksentekoa, dokumentointia, suunnittelua ja arviointia, varhaiskasvatuksen erityisopettajien työtä sekä toimintakulttuurin kehittämisen prosesseja. Parhaillaan hän johtaa tutkimushanketta, jossa paneudutaan lapsen tuesta tehtäviin hallintopäätöksiin liittyvään työhön varhaiskasvatuksen arjessa.

Kuva: Niko Jouhkimainen

Hanna Hjelt

Hanna Hjelt, yliopisto-opettaja, Tampereen yliopisto

Työskentelen Tampereen yliopiston kasvatustieteiden ja kulttuurin tiedekunnassa yliopisto-opettajana. Aiemmin olen toiminut varhaiskasvatuksen opettajana ja päiväkodin johtajana. Työurani aikana olen aktiivisesti osallistunut sekä varhaiskasvatuksen pedagogiikan että varhaiskasvatuksen johtamisen ja työn rakenteiden kehittämiseen ja varhaiskasvatushenkilöstön kouluttamiseen.

Väitöskirjani käsittelee varhaiskasvatustyötä ja siihen kohdistuvia moninaisia keskenään jännitteisiä odotuksia.

Saija Ohtonen-Jones

Saija Ohtonen-Jones, toiminnanjohtaja, Vanhempainliitto

Saija Ohtonen-Jones on laadukkaaseen ja ihmislähtöiseen johtamiseen sekä lasten ja perheiden hyvinvointiin sydämellä suhtautuva järjestötoiminnan ammattilainen. Hänellä on lähes 20-vuotta kokemusta ja näkemystä niin kansainvälisestä kuin kotimaisestakin järjestötoiminnasta.

Vuodesta 2018 lähtien Ohtonen-Jones on tehnyt työtä lasten, nuorten ja perheiden kasvun, kehityksen, oppimisen ja hyvinvoinnin edistämiseksi ensin toiminnanjohtajana Imetyksen tuki ry:ssä ja nykyisin toiminnanjohtajana Suomen Vanhempainliitossa. Vanhempainliitossa hän luotsaa työtä vanhempien osallisuuden, kotien kanssa tehtävän yhteistyön ja vanhempaintoiminnan vahvistamiseksi. Varhaiskasvatuksen puolella erityisenä kiinnostuksen kohteena on kasvatusyhteistyö sekä vanhempien osallisuuden ja toimijuuden toteutuminen lapsen terveen ja turvallisen oppimisen ja kasvun edistämiseksi.

Mari Parikka-Nihti

Mari Parikka-Nihti, erityisasiantuntija, lasten ulkoilu, Suomen Latu

Mari Parikka-Nihti on kestävyys- ja luontokasvatukseen perehtynyt varhaiskasvatuksen opettaja (KM). Mari on aloittanut vuonna 2005 Suomen ensimmäisen varhaiskasvatuksen niin sanotun metsäryhmän ja edistänyt sekä koulujen että päiväkotien ulkona toimimista ja oppimista tuosta alkaen. Tällä hetkellä hän työskentelee Suomen Ladulla lasten ulkoilun erityisasiantuntijana. Luennon teemoihin voi perehtyä myös huhtikuussa 2024 julkaistun Onni olla ulkona - luonto- ja kestävyyskasvatus varhaislapsuudessa kirjan avulla (Santalahti - kustannus). Kirjan ovat kirjoittaneet Mari Parikka-Nihti ja Terhi EK (Jyväskylän yliopisto).

Anne Makikangas

Anne Mäkikangas, professori, Työelämän tutkimuskeskuksen johtaja, Tampereen yliopisto

Anne Mäkikangas on psykologian tohtori ja työpsykologian dosentti, joka työskentelee työelämäntutkimuksen professorina ja Työelämän tutkimuskeskuksen johtajana Tampereen yliopistossa. Pohjakoulutukseltaan hän on psykologian maisteri ja psykologian opettaja. Mäkikangas on tutkinut työstressiä ja työhyvinvointia yli kahdenkymmenen vuoden ajan. Hänen keskeisiä tutkimuskohteita ovat olleet muun muassa työuupumus, työn imu, työn tuunaaminen, työstä palautuminen, yksilölliset voimavarat ja psykososiaalinen turvallisuusilmapiiri. Mäkikangas on julkaissut yli 120 tieteellistä artikkelia ja kirjanlukua näistä aiheista. Hän on lisäksi toimittanut useita kotimaisia tieto- ja oppikirjoja.

Lasse Kukkonen

Lasse Kukkonen, kehityspäällikkö, Oulun Kärpät Oy, psyykkinen valmentaja, Kukkolasse Oy

Kukkonen kertoo itsestään näin: “ Tähänastisen elämäni, niin pitkälle kuin pystyn ajatuksissani ajassa palaamaan, olen määritellyt itseni jääkiekkoilijaksi, sen rinnalla isäksi ja aviomieheksi. Jääkiekkoilijaminän varusteet on nyt riisuttu ja pakattu kiekkokassi viipyilee jäähallin portaikossa. On tullut aika uusiutua, hankkia uudet varusteet, rakentaa uusi minä, uusiutua.” Hän uskoo ihmisten välisen vuorovaikutuksen olevan avain menestymiseen tiimeissä. Ryhmässä toimiminen on ollut aina Kukkosen intohimo ja se inspiroi häntä aloittamaan puheenvuorojen ja valmennuksien tarjonnan oman yrityksen Kukkolasse Oy:n kautta.

Jaakko Salo

Jaakko Salo, koulutuspolitiikan päällikkö, OAJ

Jaakko Salo toimii koulutuspolitiikan päällikkönä OAJ:ssa vastuualueinaan varhaiskasvatus, perusopetus sekä lukiokoulutus. Hän pitää varhaiskasvatusta koulutusjärjestelmän yhtenä keskeisimmistä osasista, ajoittuuhan se lapsen elämän ehkä tärkeimpiin kehityskausiin.

Saloa kiinnostaa erityisesti koulutusjärjestelmän kehittäminen kohti parempaa tulevaisuutta. Haasteet eivät tulevaisuudessa vähene, mutta osaamisen merkitys vain vahvistuu. Hän tarkastelee näitä kysymyksiä myös eurooppalaisesta kontekstista, koska Salo toimii Euroopan opettajanjärjestöjen ETUCEn hallituksessa. Salon koulutus- ja työhistoriani on perusopetuksesta, jossa hän on toiminut ennen OAJ-uraansa luokanopettajana.

Hannu Freund

Hannu Freund, neuvottelujohtaja, Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT

Hannu Freund toimii KT:n opetus- ja sivistystoimen yksikössä neuvottelujohtajana. Varhaiskasvatuksen edunvalvonta-asiat ovat tulleet hänelle viime vuosina tutuiksi VAKA-opettajien siirryttyä OVTES:n piiriin. Freundin tavoitteena on edistää laadukkaiden ja tuloksellisten julkisten sivistyspalvelujen järjestämistä. Koulutustaustaltaan hän on ekonomisti, jonka myötä hänen ajattelunsa on ”vinksahtanut” huomioimaan käytettävissä olevat resurssit.

Bella Forsgren

Bella Forsgren, kansanedustaja, Vihreiden varapuheenjohtaja

Jyväskylän yliopistopolitiikasta ponnistanut nykyinen sosiaali- ja terveysvaliokunnan jäsen ja JAMKin puheenjohtaja.

Elina Fonsen

Elina Fonsen, tutkija, Jyväskylän yliopisto

KT Elina Fonsén toimii kasvatus- ja koulutusalan johtajuuden apulaisprofessorina (associate professor) Jyväskylän yliopistossa Kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunnassa ja koulutusjohtamisen instituutissa. Hänellä on varhaiskasvatuksen johtamisen dosentuuri Itä-Suomen yliopistossa. Fonsénin väitöskirja vuodelta 2014 käsitteli pedagogista johtajuutta varhaiskasvatuksessa ja hän on jatkanut johtajuuden tutkimusta laajentaen sitä varhaiskasvatuksen kontekstista kasvatus- ja opetusalan johtajuuden tutkimukseen. Fonsén työskenteli 2017–2021 Helsingin yliopistossa kasvatustieteellisessä tiedekunnassa varhaiskasvatuksen yliopistonlehtorina ja osaston varajohtajana 2020–2021. Vuosina 2014–2017 hän työskenteli Tampereen yliopistolla opetustehtävissä ja sitä ennen vuodesta 2008 varhaiskasvatuksen laadun ja johtajuuden kehittämishankkeissa projektikoordinaattorina. Hänellä on pitkä kokemus taustalla myös varhaiskasvatuksen opettajan työstä. Fonsén on ollut vuodesta 2010 Suomen Varhaiskasvatus ry:n https://eceaf.org/ hallituksessa ja yhdistyksen puheenjohtaja 2014–2019.

Fonsén toimii kansainvälisen varhaiskasvatuksen johtajuustutkijoiden verkoston ILRF:n https://ilrfec.org/ koordinaatioryhmän puheenjohtajana. Hän on Suomen kasvatustieteellisen seuran Sivistys, hallinto ja tutkimus –erityisteemaryhmän johtoryhmän jäsen. Fonsén koordinoi yhdessä Helsingin KAJOn kanssa kansallista yliopistojen yhteistä Kasvatus- ja koulutusjohtamisen tutkimusyhteisön seminaaria.

Nina Sajaneimi

Nina Sajaniemi, Kasvatustieteen professori, erityisesti varhaiskasvatus, Itä-Suomen yliopisto Kehitysneuropsykologian dosentti, neuropsykologian erikoispsykologi, varhaiskasvatuksen opettaja

Sajaniemen kiinnostukseni kohteena ovat kehityksen ja oppimisen biologiset reunaehdot, ihmisen tiedonkäsittelyn rajat sekä kulttuurin ja biologian yhteenkietoutuminen. Tutkimusten ja teoreettisen tarkastelun avulla hän pyrkii lisäämään ymmärrystä ihmisen mielen toiminnasta, aivoterveyden merkityksestä ja tavoista edistää sitä.

Päivi Koivisto

Päivi Koivisto, Palvelujohtaja, Kasvun ja oppimisen yhteiset palvelut, Jyväskylän kaupunki

Koivisto on koulutukseltaan kasvatustieteen tohtori ja lastentarhanopettaja. Lisäksi hän on opiskellut psykologiaa ja johtamista. Hänellä on pitkä kokemus erilaisissa tehtävissä kasvatuksen ja opetuksen parissa. Viimeiset vuodet hän on toiminut Jyväskylän kaupungissa varhaiskasvatuksen palvelujohtajana ja helmikuusta 2023 alkaen kasvun ja oppimisen yhteisten palvelujen palvelujohtajana. Hänen nykyiseen tehtäväänsä kuuluu sekä varhaiskasvatuksen että perusopetuksen johtamista.

Työurallaan hän on toiminut päiväkodeissa ensin lastentarhanopettajana ja sittemmin useita vuosia päiväkodin johtajana. Koivisto työskenteli viiden vuoden ajan Jyväskylän yliopistossa varhaiskasvatuksen laitoksella ja opettajankoulutuslaitoksella yliopiston opettajana ja tutkijana.

Väitöskirjan hän laati lasten itsetuntoa vahvistavasta toimintakulttuurista, jossa korostuvat vuorovaikutus ja hyvinvointi. Koivisto on ollut mukana asiantuntijajäsenenä useissa valtakunnallisissa alan tutkimushankkeissa.

PÄIVIEN NÄYTTELY

Lauantaina kello 9.00-17.00
Sunnuntaina kello 9.00-16.15
A-halli, 1. kerros

LOUNAS

Lounas sisältyy lipun hintaan.

Lauantaina
klo 12.00

Sunnuntaina
klo 11.45

Lauantai 21.9. Lumoudu varhaiskasvatuksesta

Kello Ohjelmassa Missä
9.00

Ilmoittautuminen aukeaa

Näyttely ja kahvila avoinna

Aula

A-halli, 1. kerros

10.00

Avajaiset, juontaja Johanna Tuomisalo

  • Jyväskylän järjestelytoimikunnan edustajat
  • Anitta Pakanen, puheenjohtaja, Varhaiskasvatuksen Opettajien Liitto
  • Valtiovallan tervehdys
  • Katarina Murto, puheenjohtaja, Opetusalan ammattijärjestö OAJ
  • Jyväskylän kaupunki
  • Opeda-kuoro

Auditorio Encore, 2. kerros

11.00

Avajaisluento: Nina Sajaniemi, professori, Itä-Suomen yliopisto

Opitaan olemaan ihmiksi

Auditorio Encore, 2. kerros
12.00

Lounas

Näyttelyyn tutustuminen, kahvila avoinna

Ravintola 3, 3. kerros

A-halli, 1. kerros

13.30-17.00 Opintopolut
Kello Polku 1, Auditorio Encore Polku 2, Auditorio Intro Polku 3, Auditorio Tempo
13.30

Kaisu Peltoperä, tutkijatohtori, Jyväskylän yliopisto

Kutsumustyöstä vahvaan ammatillisuuteen - mistä löytää varhaiskasvatuksen lumo

Timo Mäki, erityisasiantuntija, varhaiskasvatuksen työmarkkinaedunvalvonta, Opetusalan ammattijärjestö OAJ

Työmarkkinaedunvalvonnan taival sosiaalialasta takaisin opetusalaksi

Satu Valkonen, yliopistolehtori, Helsingin yliopisto

Haasteita päiväkodin pedagogisessa osaamisessa - näkökulmia kestävään varhaiskasvatukseen ja monilukutaitoon

14.15

Tauko 15min, näyttely ja kahvila avoinna

14.30

Nina Sajaniemi, professori, Itä-Suomen yliopisto

Toiminnanohjaus, tunnesäätely ja aivoterveys

Kirsi Alila, opetusneuvos, opetus- ja kulttuuriministeriö

Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen ajankohtaiskuulumiset ja tulevaisuuden näkymiä

Noora Heiskanen, yliopistotutkija, erityispedagogiikka, Itä-Suomen yliopisto

Lapsi tuen keskiössä - tuen toteutuminen, vaikuttavuus ja tulevaisuuden näkymät

15.15

Tauko 15min, näyttely ja kahvila avoinna

15.30

Hanna Hjelt, yliopisto-opettaja, Tampereen yliopisto

Varhaiskasvatustyö ja ajallisuus: arvokas nykyhetki, tavoitteellinen tulevaisuus ja aikaresurssi

Saija Ohtonen-Jones, toiminnanjohtaja, Vanhempainliitto

Vanhemmat varhaiskasvatuksen pyörteissä: kuinka valjastamme vanhempien potentiaalin lapsen parhaaksi ja ammattilaisten tueksi?

Tuloksia varhaiskasvatusikäisten lasten vanhemmille suunnatusta vanhempien barometristä

Mari Parikka-Nihti, erityisasiantuntija, lasten ulkoilu, Suomen Latu

Tulevaisuustaitoja, hyvinvointia ja oppimista - lähiluonto pedagogisena valintana

16.15 Näyttelyyn tutustuminen, skumppabaarin happy hour alkaa! A-halli
17.00 Näyttely sulkeutuu
19.30-23.30 Iltajuhla (30e - erillinen ilmoittautuminen)
Kello Ohjelmassa Missä
19.30 Ovet aukeavat

Aalto-sali, Kauppakatu 30, Jyväskylä

Tervetulomalja

Illallinen

Baarit avoinna

Retrohelma viihdyttämässä

23.30

Valomerkki

Sunnuntai 22.9. Katse tulevaisuuteen 2030-luvulle

Kello Ohjelmassa Missä
9.00

Ovet avoinna

Näyttely ja kahvila avoinna

A-halli, 1. kerros

9.30 Päivän avaus, SOOL Auditorio Encore, 2. kerros
9.45

Anne Mäkikangas, professori, Työelämän tutkimuskeskuksen johtaja, Tampereen yliopisto

Työuupumus: syyt ja seuraukset

Auditorio Encore, 2. kerros
10.30

Lasse Kukkonen, kehityspäällikkö, Oulun Kärpät Oy, psyykkinen valmentaja, Kukkolasse Oy

Menestyvän työyhteisön perustat

Auditorio Encore, 2. kerros
11.15

Jaakko Salo, koulutuspolitiikan päällikkö, OAJ

Parasta lapselle - parasta Suomelle; visio varhaiskasvatukselle 2030-luvulle

Auditorio Encore, 2. kerros
11.45

Lounas

Näyttelyyn tutustuminen, kahvila avoinna

Ravintola 3, 3. kerros

A-halli, 1. kerros

13.00 Lapsikuoro Vox Aurea Auditorio Encore, 2. kerros
13.30

Paneeli "Varhaiskasvatuksen askelmerkit vuoteen 2030" - juontajana Pauliina Viitamies

Hannu Freund, neuvottelujohtaja, Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT

Päivi Koivisto, palvelujohtaja, Jyväskylän kaupunki

Bella Forsgren, kansanedustaja, Vihreiden varapuheenjohtaja

Elina Fonsen, tutkija, Jyväskylän yliopisto

Jaakko Salo, koulutuspolitiikan päällikkö, Opetusalan ammattijärjestö OAJ

SOOL puheenjohtaja

Auditorio Encore, 2. kerros
14.45 Pallon heitto seuraavalle järjestäjälle ja loppusanat Auditorio Encore, 2. kerros
15.00

Näyttelyyn tutustuminen, kahvila avoinna

A-halli, 1. kerros

16.00 Näyttely sulkeutuu A-halli, 1. kerros