Varhaiskasvatuksen opettajapäivät 2021

Ohjelma

Lataa Varhaiskasvatuksen opettajapäivien ohjelma PDF-muodossa tästä.

Opettajapäivien ohjelma on julkaistu myös Lastentarhassa 1/2021.

PÄIVIEN NÄYTTELY

Lauantaina kello 11.00-17.00
Sunnuntaina kello 8.30-14.00
Normaalikoulun liikuntasali

LOUNAS

Lauantaina
11.15-12.15 - 1. kattaus
12.15-13.30 - 2. kattaus

Sunnuntaina
11.15-12.15 - 1. kattaus
12.15-13.30 - 2. kattaus

Taidekasvatusta, kasvatuksen taidetta – näkökulmia varhaiskasvatuksen opettajuuteen

Inkeri Ruokonen Professori, Turun yliopisto

Luennossa tarkastellaan varhaiskasvatuksen opettajuutta erityisesti varhaiskasvatuspedagogiikkaan kuuluvan taidekasvatuksen eli ilmaisun monien muotojen oppimisen alueen näkökulmasta. Varhaiskasvatuksen opettaja on usein lapsen ensimmäinen taidekasvattaja. Mielikuvitusta, osallistavaa toiminnallisuutta ja leikkiä painottavaa taidekasvatusta tarkastellaan Hollon ajatteluun, (kasvatuksen taiteesta ja kasvamaan saattamisesta) peilaten. Kasvatuksen ja taiteiden maailmat ovat moniarvoiset ja moninaiset sisältäen jokaiselle avoimen mahdollisuuden kokea, tulkita, ilmaista ja lumoutua omalla yksilöllisellä, ja toisaalta usein myös yhteisöllisellä tavalla. Lapsi on arvokas. Lapsen tapa nähdä maailmaa ja kertoa siitä on ainutlaatuinen ja satoja ilmaisun kieliä sisältävä. Varhaiskasvatuksen opettaja rakentaa kokonaisvaltaisella pedagogisella toiminnallaan jokaisena päivänä jokaisen lapsen oppimista ja hyvinvointia. Varhaiskasvatuksen opettajan työ on arvokasta, se kantaa kauas tulevaisuuteen.

Laulamisen ja Kielinuppu-menetelmän käyttö suomen kielen oppimisen tukena varhaiskasvatuksessa

Katri Borm KM, varhaiskasvatuksen erityisopettaja, Kielinuppu-menetelmän kehittäjä

Sarah Goncalves KM, varhaiskasvatuksen erityisopettaja, Kielinuppu-menetelmän kehittäjä

Kielinuppu on Katri Bormin ja Sarah Goncalvesin vuonna 2017 syntynyt projekti, jonka ideana on tuottaa kaikkien saatavilla olevaa, suomen kielen oppimista tukevaa laulumateriaalia. Kielinuppu-lauluja on tähän mennessä julkaistu 47 ja opetusvideoille on kertynyt YouTubessa yli 3,5 miljoonaa näyttökertaa.

Borm ja Goncalves ovat tutkineet pro gradu- tutkielmassaan sitä, miten Kielinuppu-menetelmä tukee lasten suomen kielen oppimista varhaiskasvatuksen moniammatillisen henkilöstön kokemusten mukaan. Luennolla luodaan katsaus tutkimustuloksiin sekä esitellään Kielinuppu-menetelmää toiminnallisella, yleisöä osallistavalla tavalla.

Vinkkejä varhaiskasvatuksen arviointiin

Janniina Vlasov Arviointineuvos, Kansallinen koulutuksen arviointikeskus Karvi

Luento käsittelee varhaiskasvatuksessa tapahtuvan pedagogisen toiminnan suunnitelmallista, tavoitteellista ja kehittävää arviointia. Karvi kehittää parhaillaan varhaiskasvatukseen kansallista laadun arviointijärjestelmää ja siihen liitettäviä tutkimusperusteisia arviointityökaluja. Luennolla esitellään, millaisia arviointityökaluja Karvi tuottaa, miten työkalut toimivat henkilöstön itsearvioinnin tukena ja kuinka arviointiprosesseja voidaan toteuttaa lapsiryhmissä. Esimerkkien avulla annetaan vinkkejä arviointiprosessien johtamiseen, henkilöstön itsearviointikeskustelujen toteuttamiseen ja kehittämissuunnitelmien laatimiseen.

Lasten itsesäätely varhaiskasvatuksessa

Jouni Veijalainen Kasvatustieteen tohtori, Helsingin Yliopisto

Lasten itsesäätelytaidot ovat oleellinen perusta lapsen kokonaisvaltaiselle hyvinvoinnille. Yksi tämän päivän suurimmista haasteista on lasten lisääntynyt levottomuus, heikentynyt impulssikontrolli ja tunteiden säätelyongelmat. Jotta itsesäätelytaitojen haasteisiin voidaan puuttua, tulee varhaiskasvatuksen henkilöstöllä olla tietämys siitä, miten lasten itsesäätely toimii ja kehittyy. Luennolla käydään läpi itsesäätelyn kehityspsykologista näkökulmaa, sekä käytännönläheisiä harjoitteita ja menetelmiä, jotka soveltuvat varhaiskasvatuksen arkeen.

Kosketa, koe, näe ja kuuntele kertomuksia - Kirjallisuus, tarinat ja lasten osallisuus luovan toiminnan kautta

Juli-Anna Aerila KT, dos (lukeminen ja kirjallisuuskasvatus), Turun yliopiston yliopistonlehtori, TARU - Tarinoilla lukijaksi -menetelmän kehittäjä yhdessä Merja Kauppisen kanssa. Lukukipinä- ja Kirjasta kaveri -teosten kirjoittaja. Turun Yliopisto

Kirjallisuuskasvatukselliset sanataidehetket ovat tärkeitä kasvun paikkoja varhaiskasvatusikäisille. Näihin hetkiin voi sisällyttää monipuolista vuorovaikutusta, joka edistää niin kielen ja ilmaisun kehittymistä kuin sosiaalisemotionaalisia taitoja. Kertominen ja kertomukset kietoutuvat lapsen kasvuun monin tavoin: lapsi oppii kertomalla ja jäsentää omia kokemuksiaan kerronnan kautta. Kertomuksellisuus ja kirjallisuuskasvatus ovat osa varhaiskasvatuksen taidekasvatusta ja eri taiteen muotojen yhdistäminen sitouttaa lasta kaikkeen kirjallisuuslähtöiseen toimintaan. Työpajassa esitellään käytännönläheisesti ja toiminallisesti erilaisia tapoja yhdistellä kerrontaa, kirjallisuutta ja luovaa toimintaa eri-ikäisten varhaiskasvatusryhmissä.

Draaman draivia!

Marianna Hoikkala Puheviestinnän yliopisto-opettaja, Turun Yliopisto

Draamatyöskentely on aina tavoitteellista: se avaa ovia toiminnalliselle, kokemukselliselle ja taiteelliselle oppimiselle. Työpajan tavoitteena on esitellä draamatuokion tai -tunnin rakenne, tutustua itse tehden ja toimien tavallisimpiin draaman työtapoihin, pohtia draaman lukuisia soveltamismahdollisuuksia ja herätellä osallistujissa heittäytymisen ja ilmaisun iloa turvallisessa oppimisilmapiirissä. Tervetuloa draaman maailmaan!

Pedagoginen dokumentointi SAK-ajan ytimessä

Kati Rintakorpi Lehtori, KT, LTO, Koulutuspalvelu Illusia Oy

Pedagoginen dokumentointi kiertyy tiiviisti varhaiskasvatuksen pedagogisen toiminnan suunnittelun, arvioinnin ja kehittämisen prosessiin. Työpajassa etsitään SAK-ajan ydintä pedagogisen dokumentoinnin tuomien mahdollisuuksien valossa ja luodaan suuntaviivoja lapsiryhmän ulkopuolisen työajan käytölle.

Arkipäivän teknologiaa korttiaskartelussa

Marja-Leena Rönkkö
käsityökasvatuksen yliopistonlehtori ja
Satu Grönman
yliopisto-opettaja Yliopistojen Innoplay-hanke

Mitkä ovat ongelmanratkaisutaidot ja miten pienten lasten kanssa voidaan toteuttaa yksinkertaisia luovuutta ja lasten ajattelua ja aktiivisuutta tukevia ongelmanratkaisu- ja / tai elektroniikkatehtäviä? Työpajassa käydään läpi erilaisia lasten luovuutta tukevia toiminnallisia tehtäviä. Lisäksi perehdymme kuinka elektroniikasta saa hauskoja ja leikkejä ja tehtäviä myös pienille lapsille. Luvassa on käsityön yksi ominaisin työskentelymuoto tekemällä oppiminen ja oman työskentelyn kautta tapahtuva tekemisen ilo.

TUTUSTUMISTYÖPAJA 5

Pikkunorssin opastetut kierrokset, Iivaninkatu 1

Ihmettelyn herättäminen. Tutkiva ja kokeileva oppiminen. Oppimisen oivaltaminen ja ilo. Tässä Pikkunorssin arjessa näkyvät toiminnan kulmakivet. Pikkunorssi on Suomen ensimmäinen yliopistollinen harjoittelupäiväkoti, joka avasi ovensa perheille vuoden alussa Raumalla. Päiväkoti tekee läheistä yhteistyötä varhaiskasvatuksen opettajaopiskelijoiden ja Turun yliopiston kanssa. Pikkunorssissa korostuvat taito- ja taideaineet sekä ympäristöpedagogiikka. Päiväkodissa toteuttava pedagogiikka pohjautuu uusimpiin tutkimuksiin, jotka ovat opettajien apuna lapsen kasvun polulla. Tervetuloa tutustumaan!

TUTUSTUMISTYÖPAJA 6

Vanhan Rauman opastettu kävelykierros

Vanha Rauma on Pohjoismaiden laajin yhtenäisenä säilynyt puukaupunkialue. Se on yhä kaupungin sydän, jossa asutaan, eletään, käydään kauppaa ja harrastetaan ympäri vuoden. Vanhan Rauman 29 hehtaarin alueella on yli 600 rakennusta ja asukkaita n. 800. Sokerina pohjalla alueella on reilu 100 pikkuputiikkia kävelymatkan etäisyydellä toisistaan sekä useita tunnelmallisia kahviloita ja ravintoloita, joissa voi piipahtaa ostosten lomassa. Olet tervetullut tutustumaan Vanhaan Raumaan opastetulla kävelykierroksella!

Iltajuhla

19.00-24.00 Jäähallin ylätori

Juontajat Minna Salminen ja Mea Nordberg

  • 19.00 Alkumalja
  • 19.15 Rauman Poikasoittokunta, A-orkesteri
  • 20.15 Illallinen
  • 21.45 Häplänperän valittajat
  • 22.15 Gebardi-bilebändi

Voiko päiväkodissa toteuttaa positiivista pedagogiikkaa?

Samuli Ranta Tutkittua varhaiskasvatuksesta -blogin päätoimittaja, Tutkijatohtori UEF (tämän hetkinen tilanne)

Positiivinen pedagogiikka on noussut ihmisten tietoisuuteen 2010-luvun loppupuolella. Siitä johdetut käsitykset kuitenkin saattavat olla varsin yksipuolisia ja kapeita. Käsitteen sijaan olisikin tärkeämpää kohdistaa huomio sisältöihin ja toimintaan.

Luennolla avataan lyhyesti positiivisen pedagogiikkaa ja pureudutaan siihen, miten positiivisen pedagogiikan sisältöalueita voidaan toteuttaa päiväkodissa varhaiskasvatus- ja esiopetuksen opetussuunnitelmaa mukaillen. Luento pohjautuu Rannan väitöskirjaan (2020) Positiivinen pedagogiikka suomalaisessa varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa.

Mikä kasvavan arjessa on välttämätöntä?

Juha T. Hakala Professori, Kasvatusfilosofi

Maailma monimutkaistuu. Opetussuunnitelmat muuttuvat ja vaatimukset kasvavat. Tämä kaikki on lisännyt kiirettä, huolta ja ammatillista painetta. Pitäisi ehtiä ja voida. Monet meistä ovat velvollisuudentuntoisia. Niitä, jotka haluaisivat tehdä kaiken mahdollisimman hyvin, kympin arvoisesti. Tosiasia on, että emme me loputtomasti veny. Jokaisen työn voi tehdä vielä vähän paremmin. Aina. Mutta, jossain tulee vastaan jaksamisen ja tolkullisuuden raja. Siksi olisi osattava lopettaa kohtuuton pinnistely.

Väitänkin: jos uskaltaa madaltaa rimaa, on sekä uskaltanut että oivaltanut paljon. Jotta näin voi tehdä, on nähtävä se, mikä arjessa on välttämätöntä.

Pedagoginen johtajuus varhaiskasvatuksen työyhteisön voimavarana

Elina Fonsén Yliopistonlehtori, Dosentti, Helsingin yliopisto

Luennolla käsitellään pedagogisen johtajuuden teoreettista ja käytännön jäsennystä. Hyvä pedagoginen johtajuus on jaettua ja työyhteisöä voimaannuttavaa. Selkeä visio perustehtävästä sekä määritellyt vastuut ja rakenteet tukevat työyhteisön toimintaa ja varmistavat laadukkaan varhaiskasvatuksen toteuttamista. Keskeisenä arvona pedagogisessa johtajuudessa, kaikissa johtamisen osa-alueissa ja päätöksenteossa, on aina lapsen hyvän kasvun, oppimisen ja hyvinvoinnin turvaaminen varmistamalla pedagogiikan laadukas toteuttaminen.

Puhe-Judo™ Tunnepitoisten kohtaamistilanteiden ammattimainen hallinta

Totti Karpela, Toimitusjohtaja, pääkouluttaja, Mielenrauha koulutuspalvelut Oy

Koulutuksen tavoitteena on: • Antaa osallistujille käytännönläheisiä toimintamalleja ja työkaluja hoitaa hallitusti haastavia vuorovaikutus- ja palvelutilanteita • Antaa selkeä kuva osallistujille tilanteista jotka ovat ratkaistavissa viestinnällisesti sekä tilanteista joissa viestinnän keinoin ei voida tilannetta enää rauhoittaa • Antaa osallistujille ammattimaisia keinoja asettaa asiakkaan käytökselle sekä vaatimukselle rajat sekä päättäät haastavat asiakastilanteet tyylikkäästi

Koulutuksessa opitaan koko tunnepitoisen kohtaamistilanteen draaman kaari aloituksesta rauhoittelun ja ratkaisun etsimisen kautta tyylikkääseen tilanteen päättämiseen. Opittujen taitojen ja tekniikoiden avulla parannetaan myös osallistujan työssä jaksamista ja työhyvinvointia, sekä vähennetään eskaloituvien konfliktien määrää. (saa lyhentää)

Soivia Polkuja ja Rytmikkäitä Reittejä - musiikillinen työpaja

Marika Luokkala Varhaiskasvatuksen opettaja, Taidekasvattaja, Suomen Musiikkimatka Oy

Musiikki kuuluu kaikille ja kaikkialle, myös sinulle. Tähän työpajaan voit osallistua musiikillisesta taitotasostasi riippumatta. Saat mukaasi suoraan käytäntöön vietäviä ideoita ja vinkkejä: lauluja, soittoja, rytmittelyjä, kehosoittoja, loruja ja musiikkileikkejä. Työpajassa toteamme, miten pienestä hyvä musiikkihetki syntyy ja miten musiikki saadaan osaksi arjen moninaisia hetkiä. Musiikkikasvatuksen tärkein mauste on ilo!

Olet lämpimästi tervetullut Soiville Poluille ja Rytmikkäille Reiteille!

TYÖPAJA 2

Marika Horttana Toimintaterapeutti, Erityismuksut Oy

Päiväkoti, aistitiedon säätely ja tunteet
Kello 9.00-9.45 ja 10.15-11.00

Työpajassa käydään läpi eri aistijärjestelmiä sekä niiden vaikutuksia päiväkodin arkitilanteisiin sekä tunteisiin sensorisen integraation teorian näkökulmasta. Työpajan päätteeksi saat mukaan luettavaa sekä linkkejä aiheeseen.

Toiminnanohjaus päiväkodin arjessa
Kello 11.30-12.15 ja 12.45-13.30

Työpajassa käydään läpi toiminnanohjauksen käsitettä sekä siten miten eri neurologiset häiriöt vaikuttavat toiminnanohjauksen kehittymiseen. Työpajassa saat vinkkejä, miten toiminnanohjausta voidaan tukea kuvan ja apuvälineiden avulla arkitilanteissa. Työpajan päätteeksi saat mukaan lisäluettavaa aiheesta.

Työpaja 3

Ohjaajat: Sanna Pajunen-Kyynäräinen, KuM, varhaisiän taidetoiminnan vastaava suunnittelija-ohjaaja
Annina Cerón, kuvataiteilija amk, Vauvojen värikylpy® -suunnittelija-ohjaaja sidosryhmätyössä
Annukka Olli, kuvataiteilija amk, Vauvojen värikylpy® -ohjaaja
Lastenkulttuurikeskus Kruunupää (ent. Porin lastenkulttuurikeskus)

Värikylpy-aistipaja

Voisitko tutkia tuntuja kuin lapsi? Sivellä karheaa, kulmikasta ryöppyä tai pursottaa kiinni puristetun käden sormien välistä? Mitä ja mikä ovat kysymyksistä suurimmat, jotka lumoavat mielen kauas aistien maailmaan.

Värikylpy-aistipajassa tutustutaan Vauvojen värikylpy® -menetelmän tarjoamiin kokemuksiin. Työpajassa tututkin tunnut voivat yllättää. Vauvojen värikylpy® on lastenkulttuurikeskus Kruunupäässä (ent. Porin lastenkulttuurikeskus) 2003 kehitetty taidetoimintatapa, josta nauttivat niin 4 kuukauden ikäiset vauvat kuin vanhuksetkin.

Työpaja 4

Kello 9.00-9.45, 10.15-11.00 ja 11.30-12.15
Marja-Leena Rönkkö, käsityökasvatuksen yliopistonlehtori ja
Satu Grönman, yliopisto-opettaja Yliopistojen Innoplay-hanke

Leikitään langoilla!

Käsityön maailma on varhaiskasvatuksessa oiva ympäristö monenlaiselle oppimiselle ja kokemiselle. Työpajassa käydään läpi lapsen osallisuuden ja toimijuuden tukemista käsityön oppimisessa sekä tarkastellaan käsityön mahdollisuuksia lapsen luovuuden ja itsetunnon kehittäjänä.

Tekemiseen iloon ja onnistumisen riemuun työpajassa tutustutaan erilaisten lankatyöharjoitusten kautta. Kokeiltavana ovat mm. punonta, makramee- ja muut solmeilutekniikat, joilla voit pajassa valmistaa joko itsellesi pienen käyttöesineen (esim. korvakorut, avaimenperä) tai virikemateriaalia varhaiskasvatukseen.

TUTUSTUMISTYÖPAJA 5

Pikkunorssin opastetut kierrokset, Iivaninkatu 1

Ihmettelyn herättäminen. Tutkiva ja kokeileva oppiminen. Oppimisen oivaltaminen ja ilo. Tässä Pikkunorssin arjessa näkyvät toiminnan kulmakivet. Pikkunorssi on Suomen ensimmäinen yliopistollinen harjoittelupäiväkoti, joka avasi ovensa perheille vuoden alussa Raumalla. Päiväkoti tekee läheistä yhteistyötä varhaiskasvatuksen opettajaopiskelijoiden ja Turun yliopiston kanssa. Pikkunorssissa korostuvat taito- ja taideaineet sekä ympäristöpedagogiikka. Päiväkodissa toteuttava pedagogiikka pohjautuu uusimpiin tutkimuksiin, jotka ovat opettajien apuna lapsen kasvun polulla. Tervetuloa tutustumaan!

TUTUSTUMISTYÖPAJA 6

Kello 9.00-9.45, 10.15-11.00 ja 11.30-12.15
Avoin päiväkoti Sinilintu, Meijerikatu 4

Iloa ja elämyksiä yhdessäolosta

Avoin päiväkoti Sinilintu tarjoaa vertais- sekä ammatillista tukea osallistaen lapsia ja perheitä varhaiskasvatuksen pedagogiikkaan tukien mm. kotouttamista.

Ryhmissä toimii ammattilaistiimi: varhaiskasvatuksen opettaja/erityisopettaja yhdessä lastenhoitajan kanssa. Sensitiivinen ja positiivinen vuorovaikutustapa, perhemyönteisyys ja varhaisen vuorovaikutuksen tukeminen ovat keskeisiä arvoja ja toteutuvat mm. elämyksellisesti musiikin ja taiteen keinoin.

Tavoitteena on löytää ja kokea ilo lapsesta ja yhdessäolosta sekä tuntea myönteisiä kokemuksia omasta vanhemmuudesta.

Lauantai 24.9. Opettajana varhaiskasvatuksessa

Avajaiset 9.00–10.45 Jäähallin ylätori Juontaja Sanni Salmenoja
9.00 Pyyrman trumputta
Päivien avaus Anitta Pakanen, puheenjohtaja, Varhaiskasvatuksen Opettajien Liitto
Tervehdykset Valtiovallan tervehdys:
Tasavallan presidentti Sauli Niinistön tervehdyksen lukeminen
Opetus- ja kulttuuriministeri Li Andersson
Opetusalan Ammattijärjestö: puheenjohtaja Katarina Murto
Rauman kaupunki: kaupunginjohtaja Esko Poikela
OAJ Rauman paikallisyhdistys: Minna Salminen ja Mea Nordberg
Satumetsään – päivien tunnusbiisi Gotonas Ensemble
10.00–10.45 Avajaisluento Taidekasvatusta, kasvatuksen taidetta – näkökulmia varhaiskasvatuksen opettajuuteen
Inkeri Ruokonen, professori, Turun yliopisto
12.15–15.30 Luennot, työpajat Ja tutustumistyöpajat
Luento Työpaja 1 Työpaja 2 Työpaja 3 Työpaja 4 Tutustumistyöpaja 5 Tutustumistyöpaja 6
Paikka

Päärakennus:
Toivo Laurilehto -sali

LUENNON STRIIMAUS
NORSSI:
Jouko Vuorenpää -sali

KIRJASTO : Aino Pohjanoksa -sali

NORMAALIKOULU
Luokkahuone
NORMAALIKOULU
Luokkahuone
NORMAALIKOULU
Luokkahuone
NORMAALIKOULU
Luokkahuone
PIKKUNORSSI
(Ilvaninkatu 1)
Vanhan Rauman
opastettu kävelykierros

vain lauantaina
12.15-13.00 Laulamisen ja Kielinuppumenetelmän käyttö suomen kielen oppimisen tukena varhaiskasvatuksessa

Katri Kunnas
KM, varhaiskasvatuksen
erityisopettaja
Sarah Goncalves
KM, varhaiskasvatuksen
erityisopettaja

Kosketa, koe, näe ja kuuntele kertomuksia – kirjallisuus, tarinat ja lasten osallisuus luovan toiminnan kautta

Juli-Anna Aerila
KT, dosentti
Turun yliopisto

Draaman draivia!

Marianna Hoikkala
Puheviestinnän
yliopisto-opettaja
Turun yliopisto

Pedagoginen dokumentointi SAK-työajan ytimessä

Kati Rintakorpi
Erityisasiantuntija (varhaiskasvatus ja sosiaaliala), KT, VO, Laurea-ammattikorkeakoulu

Arkipäivän teknologiaa korttiaskartelussa

Marja-Leena Rönkkö
käsityökasvatuksen
yliopistonlehtori ja
Satu Grönman
yliopisto-opettaja
Yliopistojen Innoplay-hanke

Rauman Pikkunorssi

Vanhan Rauman opastettu kävelykierros
vain lauantaina

13.30-14.15 Vinkkejä varhaiskasvatuksen arviointiin

Janniina Vlasov
Arviointineuvos
Kansallinen koulutuksen
arviointikeskus Karvi

Kosketa, koe, näe ja
kuuntele kertomuksia
– kirjallisuus, tarinat ja
lasten osallisuus luovan
toiminnan kautta

Juli-Anna Aerila
KT, dosentti
Turun yliopisto

Draaman draivia!

Marianna Hoikkala
Puheviestinnän
yliopisto-opettaja
Turun yliopisto

Pedagoginen
dokumentointi
sak-työajan ytimessä

Kati Rintakorpi
Erityisasiantuntija (varhaiskasvatus ja sosiaaliala), KT, VO, Laurea-ammattikorkeakoulu

Arkipäivän teknologiaa
korttiaskartelussa

Marja-Leena Rönkkö
käsityökasvatuksen
yliopistonlehtori ja
Satu Grönman
yliopisto-opettaja
Yliopistojen Innoplay-hanke

Rauman Pikkunorssi Vanhan Rauman
opastettu kävelykierros

vain lauantaina
14.45-15.30 Lasten itsesäätely varhaiskasvatuksessa

Jouni Veijalainen
Kasvatustieteen tohtori Helsingin
Yliopisto

Kosketa, koe, näe ja
kuuntele kertomuksia
– kirjallisuus, tarinat ja
lasten osallisuus luovan
toiminnan kautta

Juli-Anna Aerila
KT, dosentti
Turun yliopisto

Draaman draivia!

Marianna Hoikkala
Puheviestinnän
yliopisto-opettaja
Turun yliopisto

Pedagoginen
dokumentointi
sak-työajan ytimessä

Kati Rintakorpi
Erityisasiantuntija (varhaiskasvatus ja sosiaaliala), KT, VO, Laurea-ammattikorkeakoulu

Arkipäivän teknologiaa
korttiaskartelussa

Marja-Leena Rönkkö
käsityökasvatuksen
yliopistonlehtori ja
Satu Grönman
yliopisto-opettaja
Yliopistojen Innoplay-hanke

Rauman Pikkunorssi Vanhan Rauman
opastettu kävelykierros

vain lauantaina
19.00-24.00 ILTAJUHLA

JÄÄHALLI, ylätori

Juontajat Minna Salminen ja Mea Nordberg

19.00 Alkumalja ja tervetuloa! Minna Salminen ja Mea Nordberg, OAJ Rauman paikallisyhdistys

19.15 Rauman soittokunta, A-orkesteri

20.15 Illallinen

21.45 Häplänperän valittajat

22.15 Gebardi-bilebändi

SUNNUNTAI 25.9. Opettajana varhaiskasvatuksessa

9.00–13.30 Luennot, työpajat ja tutustumistyöpajat
Luento Työpaja 1 Työpaja 2 Työpaja 3 Työpaja 4 Tutustumistyöpaja 5 Tutustumistyöpaja 6
Paikka

Päärakennus:
Toivo Laurilehto -sali

LUENNON STRIIMAUS
NORSSI:
Jouko Vuorenpää -sali

KIRJASTO : Aino Pohjanoksa -sali

NORMAALIKOULU
Luokkahuone
NORMAALIKOULU
Luokkahuone
NORMAALIKOULU
Luokkahuone
NORMAALIKOULU
Luokkahuone
PIKKUNORSSI
(Ilvaninkatu 1)

Avoin päiväkoti
Sinilintu

(Meijerikatu 4)
vain sunnuntaina

9.00–9.45 Voiko päiväkodissa toteuttaa positiivista pedagogiikkaa?

Samuli Ranta
Tutkittua varhaiskasvatuksesta -blogin
päätoimittaja, Yliopistotutkija Itä-
Suomen yliopisto

Soivia Polkuja ja Rytmikkäitä Reittejä – musiikillinen työpaja

Marika Luokkala
Varhaiskasvatuksen opettaja,
taidekasvattaja
Suomen Musiikkimatka Oy

Päiväkoti, aistitiedon säätely ja tunteet

Marika Horttana
Toimintaterapeutti
Erityismuksut Oy

Värikylpy aistipaja

Sanna Pajunen-
Kyynäräinen ym.

Lastenkulttuurikeskus
Kruunupää (ent. Porin lastenkulttuurikeskus

Leikitään langoilla!

Marja-Leena Rönkkö
käsityökasvatuksen
yliopistonlehtori ja
Satu Grönman
yliopisto-opettaja
Yliopistojen Innoplay-hanke

Rauman Pikkunorssi Avoin päiväkoti Sinilintu
10.15-11.00 Mikä kasvavan arjessa on välttämätöntä?

Juha T. Hakala
Professori, kasvatusfilosofi

Soivia Polkuja ja
Rytmikkäitä Reittejä
– musiikillinen työpaja

Marika Luokkala
Varhaiskasvatuksen opettaja,
taidekasvattaja
Suomen Musiikkimatka Oy

Päiväkoti, aistitiedon
säätely ja tunteet

Marika Horttana
Toimintaterapeutti
Erityismuksut Oy

Leikitään langoilla!

Marja-Leena Rönkkö
käsityökasvatuksen
yliopistonlehtori ja
Satu Grönman
yliopisto-opettaja
Yliopistojen Innoplay-hanke

Rauman Pikkunorssi Avoin päiväkoti
Sinilintu
11.30-12.15 Pedagoginen johtajuus varhaiskasvatuksen työyhteisön voimavarana

Elina Fonsén
apulaisprofessori, dosentti, Jyväskylän yliopisto

Soivia Polkuja ja
Rytmikkäitä Reittejä
– musiikillinen työpaja

Marika Luokkala
Varhaiskasvatuksen opettaja,
taidekasvattaja
Suomen Musiikkimatka Oy

Toiminnanohjaus
päiväkodin arjessa

Marika Horttana
Toimintaterapeutti
Erityismuksut Oy

Värikylpy-aistipaja

Sanna Pajunen-
Kyynäräinen ym.

Lastenkulttuurikeskus
Kruunupää (ent. Porin lastenkulttuurikeskus

Leikitään langoilla!

Marja-Leena Rönkkö
käsityökasvatuksen
yliopistonlehtori ja
Satu Grönman
yliopisto-opettaja
Yliopistojen Innoplay-hanke

Rauman Pikkunorssi Avoin päiväkoti
Sinilintu
12.45-13.30 Puhe-Judo™ Tunnepitoisten kohtaamistilanteiden ammattimainen hallinta

Totti Karpela
Toimitusjohtaja, pääkouluttaja
Mielenrauha koulutuspalvelut Oy

Soivia Polkuja ja
Rytmikkäitä Reittejä
– musiikillinen työpaja

Marika Luokkala
Varhaiskasvatuksen opettaja,
taidekasvattaja
Suomen Musiikkimatka Oy

Toiminnanohjaus
päiväkodin arjessa

Marika Horttana
Toimintaterapeutti
Erityismuksut Oy

Leikitään langoilla!

Marja-Leena Rönkkö
käsityökasvatuksen
yliopistonlehtori ja
Satu Grönman
yliopisto-opettaja
Yliopistojen Innoplay-hanke

Rauman Pikkunorssi

13.45-14.15

PÄÄTÖS-
TILAISUUS

PIKKUNORSSIN PIHA

Juontaja Sanni Salmenoja

Pyyrmann trumputta
Musiikkiluokkien kuoro
Päätössanat, Anitta Pakanen, puheenjohtaja, Varhaiskasvatuksen Opettajien Liitto
Hyvä tuuli tarttuu -taideteoksen luovutus
Pallonheitto
Merimiäste läksilaul